به تماشا سوگند و به آغاز کلام واژه‌ای در قفس است....