يخ آب می شود در روح من،در انديشه‌هايم...

     بهار حضور توست!

           بودن توست!

                          ....!!!؟؟؟