در خرابات مغان نور خدا می‌بينم

اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم

 

 

اصلاْ باورم نميشه!!!!!!