برویم ای دوست

کوله­باری از عشق برداریم

از انجا برویم.

برویم دل به خدا بسپاریم

پاک شویم و بشوییم

اندیشه­ی خود را از رنگ

 

نیک اندیشیم

راست گوییم

راستی پیشه کنیم

ما عازميم حلالمان کنيد.