يک کبوتر زخمی فقط آنجا‌ است که می‌تونه آزادانه پرواز کنه!!!!