شايد وقتی می گم من معنی حرفهام را درست نمی‌فهمی!!!

ولی وقتی می گم ما با دقت بيشتری به حرفهام گوش ميدی؟!