بايد اينجا را  يه خونه‌تکانی کنم.

دلم پر شده از حرفهای تازه.....