خدايا کمکم کن

کمکم کن تا نباشم آنچه بودم....

بلکه باشم آنچه که می خواهم باشم