مثل اينکه اين درد حس نوشتن دست از سر من نمی خواد که برداره!!!

عجيب هم موضوع توی ذهنم دارم و هم واژه ها را خوب کار هم می‌چينم....

ولی نمی دونم چرا به تایپ کردن نمی‌رسه؟؟؟؟

فکر کنم يواش يواش دچار آلزايمر يا يک بيماری مشابه می‌شم.

۱نکته: هميشه می‌شه کنار هم بود ولی نميشه هميشه کنار هم ماند.( کلی فلسفه داره)

۲نکته: گفته بودم که می‌خوام يه خونه تکونی اساسی بکنم