اگه يکی رو ديدی که وقتی داری ميری بر می گيرده نگات می کنه...بدون براش مهمی

اگه يکی رو ديدی که وقتی داری می افتی بر می گرده با عجلخ مياد به سمتت...بدون براش عزيزی

اگه يکی رو ديدی که وقتی داری می خندی برمی گرده نگات می کنه...بدون براش قشنگی

اگه يکی رو ديدی که وقتی داری گريه می کنی باهات اشک ميريزه...بدون دوستت داره

...واگه يکی رو ديدی که وقتی داری با يکی ئيگه حرف ميزنی اروم ترکت می کنه...بدون عاشقته