شايد هر بار بهانه ای برای رفتن بيابم

اما اين بار می خواهم بی بهانه بروم....!؟