به شاعری در محفل شعر خوانی گفتند: شعری را برایمان بخوان.

 

شاعر بنا بر رسم معمول شعرا تاملی گرد و گفت : نمی دانم چه بخوانم که تا کنون جایی نخوانده باشم.

 

شیخی شوخ گفت : نمازت را بخوان!

 

 

 

وصف حال ما شده!!!!!