به نظر احمقانه است که......

از درستی کاری مطمئن باشی و انجامش ندی!

ايمان داشته باشی که بايد بري، اما باز هم بمونی!

صدای خرد شدن خودت را بشنوی ولی توجهی نکنی!

به خوبی درک کنی که اينجا ديگه جای تو نيست، اما به روی خودت نياری!!!!

و.....

 

 

اين  بی‌حسيه يا بی‌رگی!!!!