سوزد آن شمع که پروانه بود همدم او

                                                   ما که پروانه نداريم چرا سوخته ايم...؟؟؟!!!