سکوتم از رضايت نيست

         دلم اهل شکايت نيست

                                        هزار شاکی خودش داره

                                        خودش گيره ، گرفتاره.....

                                                                                             سياوش