اگر قرار است ديگر به سراغ من نيايی

پس بی خداحافظی برو.....

شايد در عبوری ديگر

يادی از دلتنگی‌هايم کنی.......

                                 بگذار من بر سر پيمان خويش با قی بمانم...؟؟؟!!!