اگر عشق با ديدن آغاز ميشود

                                چرا وقتی چشمهايم را می بندم

                                                                       عشق باز هم به سراغ من می آيد.....