زندگی عرصه رنگين رياست

                                     همه مشتاق به آن می‌نگريم

عاقبت در ره تقدير چو باد

                                    روزی از لاشه خود می گذريم