خلقت من در جهان يک وصله ناجور بود

               من که خود راضی نبودم زور بود

                                 خلق از من در عذاب و من ز اخلاق خويش

                                                ای کاش می دانستم از اين خلقت چه ات منظور بود...