کسی که خود را فتح کند قهرمانی است بس بزرگتر از کسی که هزاران نفر را هزاران بار شکست ميدهد....!!!؟؟؟؟

                                                                                                                داماپده