ای همه هست من

بيا که هر چه هست نثار قدوم توست

و هر چه نيست در جای پای تو شکوفه می‌کند

بيا که من سرگشته بی‌تو

                     نه يارای زيستن دارم و نه توان بودن...!!!؟؟؟