با هر غمی

به چاهی فرو می افتم که در آمدنم نيست...

و با هر شادی

به آسمانی پرواز می کنم که سقفی ندارد...؟؟؟!!!