اين دنيای گذران 

 شبيه ستارگانی است که هنگام طلوع آفتاب ناپديد ميشوند.

شبيه شمعی است که در برابر باد شديد و بيرحم سو سو ميزند.

و همانند دردمندی است که عاجزانه التيامش را از تک تک شما می خواهد....

و شما بی آنکه از پشت پرده باخبر باشيد در دام اين مکاره ى بی هويت فرو می افتيد..........