وه چه زيبا... چه دل انگيز

سايهُ سرد جدايی از جسم...

دلتنگی دل از غم مرگ...

و خدا می داند که چه مغرور است اين مرگ،

که فقط اوست که در طالع هر کس آيد.

و چه آسوده شبی است...

آن شب دير ، که اين مرگ غريب،

تنها و اسير ، آيد از بهر دل ما....

وه چه زيبا... چه فرح بخش...؟؟؟!!!