((آسمان خشم خود را می غرد...

ابر دلتنگی هايش را می‌بارد....

و رود اندوه خويش را به دريا می سپارد...

                       در اين ميان من غم دل با که گويم؟؟؟))