بر دری نوشته بود:

                      (( خدمت و محبت

                                  اين دو لذت شريف را

                                                      آفريدگار مهر

                                                           گوهر نهاد آدمی شناخته است....))

رهروی بخواند و گفت :

                             کار عاشقان پاک باخته است!!!

گفتم ای رفيق راه،

                        يک نگاه مهربان که از تو ساخته است...!!!؟؟؟؟