((دلم تنگ است

   يکی بگشايد اين در را

                                دلم تنگ است

                                          هوايی پاک می‌خواهم

                                                                    نسيمی نرم........

   يکی بگشايد اين در را

                        دلم خسته است

                                      دلم همراز،

                                             هم آواز می‌خواهد..

                                                    که تا خوانم به گوشش دردهای مانده در دل را

                                                    که تا گويم به او از آرزوهايی که پژمردند....

خدايا در قفس يکريز می‌گريم

                                   مگر در را به روی من تو بگشايی))...؟؟؟!!!