به که گويم من که مرا غمی است از نگاه تو....

به که گويم من که تنها درمان اين غم هم نگاه توست......