گفته اند:مرگ پايان کبوتر نيست....

اما کبوتر چو مرد از ياد رفت

چو از ياد رفت بر باد رفت.....

 

به يا د عزيزی که عاشقانه از ميان ما رفت و تنها بازمانده اش همچون شمعی در مسير طوفان رو به خاموشی است....