دست‌هايت کو

                 دست‌هايم تنهايند

و کسی نيست در اين تاريکی

                شعله‌ای عشق به من هديه دهد.....

                                                                    ((بهاره غمگسار))