خدايا اين چه دردی است که درمانش همه مرگ است....

و اين مرگ است که فرمان می دهد بر من....

و اين مرگ است که می‌ايد به آغوشم...

         و من دلداده‌تر از او به سويش اوج ميگيرم...