من به شوق فردا که تو را خواهم ديد چشم به راه می‌مانم