زندگي سرشار از عشق است
زندگي لبريز از روياست
اي مرا تنها رها كرده
اي گنه كار خطا كرده
بي‌تو من با زندگي دشمن نخواهم شد
بي‌تو قلبم را نخواهم كشت
بي‌تو عشق من نخواهد مرد
بي‌تو پاييز برودت‌بار تنهايي
در گلستان دل من ره نخواهد برد
بي تو باز هم پرشور و پرغوغاست
زندگي لبريز از آمال و از روياست
اي مرا تنها رها كرده
گر ندانستي تو پاس شور عشقم را
چشم خمارآلود ديگري
مست مي‌سازد مرا از باده عشق
بي تو دنيا باز هم زيباست
بي‌تو دنيا باز هم پر شور و پر غوغاست…!!!؟؟؟

از طرف من زخمی به همه اونهایی که زدن به رگ بی‌خیالی....