اي سفر كرده من
تو صميمانه ترين چشمه نورم هستي
و من اي نور سپيد
آن كوير عطش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلوده تاريك توام
گر شبي از پس تاريكيها
تو بتابي بر من
يا كه جاري شوي
اي نور سپيد
درتن تشنه من
و كوير عطش‌آلود بي نور مرا
روشني‌بخشي و سيراب كني
زشكوه تو چه كم خواهد شد؟؟؟
اي سفر كرده من...