هزاران درد در ياد من است امشب....
هزاران بار نفرين بر من ودل......
و صد افسوس از اين بازی....
و صد هيهات بر اين مرگ....
مرا تاب و توانی نيست ديگر!!!!!!!!!((هزاران بار نفرین بر من و دل))