مرا آتشی در درون است

آتشی که وسعتش تمام دلم را می سوزاند

و شهله‌هايش نفسهايم را به آه می رساند...

و من در ميان اين آتش

پر و بال بسته و تنها به هر سو پر می‌کشم

تا شايد از گونه‌هايم اشکی چکد

و اين آتش را دمی برايم فرو آورد...

                         *******************************************

اين شعله ها وجودم را می‌‌سوزاند

و از من خاکستری بر جای می‌گذارد

خاکستری که فردا باد آن را با خود به هر سو خواهد برد...!!!؟؟؟