نمی‌دانم چه ميگويم ...

چرا بيهوده غمگينم

من اين را خوب می‌دانم

که در هفت آسمان هم نيست

برايم هيچ فانوسی...............

      تا بياويزم به قلبم..........

                   که روشن گردد از آن خانه دل..........................

 

                                                                             هزاران بار نفرين بر من ودل