پیش رویم دیواری است بلند

مرا یارای دست یازیدن به آنسو نیست

اما حسرت........

دیوار را روزنی است

که دریچه افقهای ناپیدای من است

چشم در چشم روزن می دوزم

و از پنجره چشمش آنسو را می نگرم

آنسوی دیوار بهشتی دیگر است...؟؟؟!!!