من همانند عابری سرگردان

در کوچه‌های نيستی قدم می‌نهم

و همچون کبوتری بال شکسته

              خود را در وادی حسرت می‌کشانم...!!!

من از دلتنگيهايم گريزانم

   من از بيقراريهايم بی‌تابم

      من از دلداگيها می‌هراسم

          من از خويش به تنگ آمده‌ام....؟؟؟!!!