آنکه پيش تو نشست

وانکه ناز تو کشيد

          آنکه می‌خواست تو را

                        جز جفای تو نديد

                               آنکه نوشت بچشاند

                                         وانکه زهرتو چشيد

                                              آهويی بود گريزنده که در شهر شما

                                                                     ناله‌ای کرد و رميد...

آنکه می‌خواستی‌اش

            وانکه همراز تو بود

                          آنکه بوسيد تو را

                                         و گل ناز تو بود

                                                 مرغکی بود غزلخوان و ملوس

                                                         بسکه خستند پرش را و نوايش بستند

                                                                     چون قفس باز بديد

                                                                               خنده‌ای کرد و پريد...؟؟؟‌!!!