لحظه ی مرگم فرا خواهد رسيد ،


عاقبت يکروز خواهم مرد .


زندگی را پشت سر خواهم گذاشت ،


پا به دنيای دگر خواهم گذاشت .


زندگی را پايه ای سنگين نيست ،


نيکی و لطف و وفا رنگين نيست .


ننگ و هر بدنامی من


خوبی و خوشنامی من


بسته است بار سفر با جان طاقت فرسای من .


لحظه ای پر حادثه پر جنب و جوش


لحظه ی پايان روياهای هستی سوز


آن گرامی روز فرا خواهد رسيد .


عاقبت يکروز خواهم مرد .


نام من . . .


افسانه خواهد شد


جسم من با هر کسی بيگانه خواهد شد  ...!!!؟؟؟