آرام نگيرم جز در سر کويت

ای بخت گران از چه گريزی؟؟؟؟؟

من در پی او ، او در پی دلدار

ای داد از اين درد غريبی....

من در همه عالم نپسندم

جز روی تو ای مامن خوبی

اما همه دهر ندیدست

استادتر از تو در دورویی..!!!؟؟؟