کبوتری بی‌آشيانه ام

 که صياد

جا داده در قفس مرا!!!!!

 

ای همنوای ناله و نی و نياز

درياب دل

که کرده‌ای بی‌کس مرا!!!!!