در کوچه کوچه های ذهنم به دنبال پژواک صدای تو می آیم

شاید که طنین قلبت راه گمشده ام را به من بنمایاند....!!!