تو با کدام چشم گريستی که من

با تو در گريستن هم شريک شده ام....

منی که گريستن نمی دانستم!!!!!