مرا هم با خود ببر

در آن لحظه که ميان زمين و آسمان

ميان ترس و حقيقت 

و ميان باور و پندار بودم....

اين واژه در ذهنم طنين داشت

هر جا که هستی ...

مرا هم با خود ببر