من اين بار را برای تو می نويسم :

تويی که از دروغ بیزاری 

ولی چشمانت دروغ را فرياد می کنند

و لبانت جز با دروغ از هم گشوده نمی‌شوند

ولی هميشه خود را با دروغ می فريبی که ....