مرا در دل غمی هست.....

          غمی که وسعت آن را اشکهايم نمايان ميسازد.....