زخمی که از شمشير توست بهتر مرا از مرهمی

دردی که در تنهايی است خوشتر مرا از همدمی