ای باد گر از کوی نگارم گذری کردی

از جانب من صد بوسه نثار قدمش کن.....

 

گر روی بگرداند و به راهه دگری رفت

یک چند نظر بهر دل از پا تا به سرش کن.....